Formularz zwrotu


Formularz  oświadczenia odstąpienia od umowy

 

 

 

Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................

Ulica: ..............................................................................................................................................

Kod pocztowy: .................................................

Miejscowość: ...................................................

Nr telefonu: ......................................................

E-mail:..............................................................

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy  kupna zawartej z:

SPESAR Sp. z o.o. sp.k.

ul. Szczepankowo 146D/2

61-313 Poznań

NIP 7822759252

 

Zawarcie umowy zostało potwierdzone rachunkiem nr ......................z dnia .........................20.....r.

Numer zamówienia .......................................................

Data zamówienia ..........................................................

Nazwa i wzór koloru zwracanego towaru: .........................................................................................

Przyczyny odstąpienia od umowy:.....................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Należność za zwracany towar proszę przelać na konto:

Bank i numer konta: .......................................................................................................................

 

 

 

 

             miejscowość, data                                                              czytelny podpis

 

 

 

Powyższe oświadczenie prosimy przesłać na adres:

SPESAR Sp. z o.o. sp.k.
ul. Szczepankowo 146D/2
61-313 Poznań

 

z dopiskiem: „ZWROT  TOWARU

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić